LANGUAGE

Mätningar

Vibrationsmätning
Högkvalitativa vibrationsmätningar ger information som kan användas för att undvika skador och bedöma vilka åtgärder som krävs för att reducera vibrationer. Datoriserad mätteknik är ett kostnadseffektivt hjälpmedel för att mäta snabbt och enligt etablerade mätstandarder.

I samband med sprängning och andra anläggningsarbeten visar mätning om tillåtna vibrationsgränser överskrids eller är på väg att överskridas. Om en förändring uppstår kan det snabbt klargöras om det finns ett orsakssamband mellan anläggningsarbetet och den dokumenterade förändringen.

Mätvärdena kan efter sprängsalvan, packningsarbetet, pålningen etc, det vill säga direkt efter att mätaren har registrerat vibrationen, överföras via sms och mail till telefon och dator. Utan fördröjning ges därmed klarhet om hur vibrationspåverkan har varit.

Bullermätning
Buller behöver övervakas på bland annat byggarbetsplatser, i täktverksamheter och i trafiken. Nitro Consult har expertis på området och kan utföra mätningar enligt exempelvis Naturvårdsverkets riktlinjer.

Mätning av luftstötvåg
Vid tunnelsprängning uppstår en koncentrerad luftstötvåg som kan bli mycket kraftig även vid mindre sprängsalvor. För att förstå reaktioner från omgivningen och bedöma risken för skador är det därför viktigt att utöver vibrationer även mäta luftstötvåg.

Luftstötvågen kan skada byggnader på andra sätt än vibrationer. Vågens utbredning är beroende på väder och vind.

Nitro Consult har bidragit till den svenska standard som reglerar mätning och gränsvärden för luftstötvågor.

Sättningskontroll – Precisionsavvägning
Vid markarbeten i sättningskänsliga områden kan rörelser på byggnader och anläggningar kontrolleras genom precisionsavvägning. Denna typ av mätning utförs genom att först kontrollera höjden på utvalda punkter före byggstart och sedan kontinuerligt följa höjden på dessa punkter.

Vill du veta mer om mätningar? Kontakta oss!

Joachim Jonson

Chef Stora Projekt

Tel 070-881 40 25

Skicka ett mail