LANGUAGE

Närboende

Närboende kan ställa krav
Byggverksamhet som sprängning och pålning märks. Den skapar buller, vibrationer och luftstötar.

Det är naturligt att närboende och andra berörda upplever detta negativt och oroar sig över vad som kan hända. Buller kan dessutom orsaka psykisk ohälsa hos människor, och även störa djurlivet.

Projekten påverkar inte bara dem som själva bor i närheten. Nya trafikleder dras till exempel under kyrkor och museer, intill fabriker, laboratorier och sjukhus med känslig utrustning. Antalet personer som kan kategoriseras som tredjeman kan vara många gånger större är antalet närboende.

Kommunikationen mellan dem som arbetar med byggprojektet och dem som berörs är viktig. Nitro Consult anlitas ofta för att genomföra besiktningar och vibrationsmätningar samt underlätta kommunikationen mellan närboende/tredje man och beställare.

Besiktning före och efter
Fastigheter och anläggningar som ligger inom riskområdet besiktigas före och efter sprängning, eller eventuella andra vibrationsalstrande byggnadsarbeten. Detta meddelas från Nitro Consult, oftast via brev. Besiktningen bekostas av den som har beställt bygget, det vill säga byggherren.

Nitro Consults personal bär alltid väl synlig företagslegitimation. Personer som utger sig för att vilja genomföra en besiktning men saknar giltig företagslegitimation ska inte släppas in. Vid problem, kontakta omedelbart Nitro Consults huvudkontor på telefon 08-681 43 00.

Vid förbesiktningen noteras och protokollförs eventuella defekter i väggar, golv, tak och kakel etc. En kopia av protokollet skickas till den som äger eller företräder fastigheten. Protokollet används sedan som underlag vid efterbesiktningen för att se om förändringar har skett.

Ibland omfattar besiktningen enbart fasaden, men vid helbesiktning behöver Nitro Consult tillträde till lokaler och lägenheter i flerfamiljshus, respektive alla utrymmen i småhus. Det är en fördel om någon som bor i bostaden, eller kanske en släkting eller granne, är på plats. I flerfamiljshus kan i vissa fall fastighetsskötare eller ordföranden i bostadsrättsföreningen följa med.

I de fall besiktningen avser provtryckning och det finns murade eldstäder, öppen spis eller kakelugn behöver vi även tillträde till tak och vind. Ställ gärna fram en stege om sådan behövs.

Ändrad tid
I vissa fall är det möjligt att ändra tiden för besiktningen. Var gärna ute i god tid. Det är svårt att hinna ändra tid samma dag som besiktningen ska ske. På aviseringen om besiktning står namnet till rätt kontaktperson under ”Vid frågor kontakta”.

Om du missade att vara hemma när besiktningen ägde rum, ta kontakt med besiktningsförrättaren, som då eventuellt kan boka en ny tid.

Vibrationsmätning
Vibrationsmätare monteras vanligtvis på de byggnader som ligger närmast arbetsplatsen. Innan arbetet startar görs oftast en riskanalys med en mätpunktsplan och vibrationsgränsvärden för respektive byggnad. Det är inte självklart att mätningar görs på alla byggnader runt en arbetsplats.

Vibrationsgivaren på ett bostadshus monteras för det mesta i grundkonstruktionen. Vi borrar ett hål som är 8 millimeter i diameter. I hålet sätts en liten expander i vilken givaren dras fast. Hålet är litet och påverkar inte byggnadens funktion.