Bättre byggen

Nitro Consult driver en miljösäker samhällsutveckling. Vi bidrar till att undvika skador och tvister i samband med sprängning och andra anläggningsarbeten.

Alla byggprojekt påverkar omgivningen. På Nitro Consult fokuserar vi på byggverksamheter som skapar vibration och buller, det vill säga sprängning, pålning, spontning, schaktning och packning. Det är verksamheter som medför påverkan på miljö, byggnader, instrument, datorer och annan känslig utrustning.

Vi samlar in fakta och föreslår lösningar.

Nitro Consult erbjuder tekniska konsulttjänster. Vårt kompetensområde är brett, från riskanalys och besiktning till bergutredningar, bergprojektering och sprängteknisk rådgivning. Som en del av projekten, eller separat, kan vi stå för mätteknisk kompetens och skräddarsydda mätningstjänster när det gäller vibration, buller, luftstötsvågor och sättningar. Vi erbjuder också en egenutvecklad webblösning för hantering av mätdata, portalen NCVIB.

Nitro Consult medverkar till att aktörer som driver projekt kan utföra sitt arbete med så liten påverkan på omgivningen som möjligt. Vi bidrar också till att sprängning kan genomföras med hårt satta krav på vibrationer, eller i andra känsliga miljöer.

Våra kunder är byggherrar, det vill säga de som äger byggprojekten, samt byggentreprenörer. Våra uppdrag spänner över allt från omfattande tunnelbyggen till sprängningar för bostadsbyggnation. Det rör sig om både nybyggnation och underhåll.

Nitro Consults kompetens är gedigen, och i ständig utveckling. Vi låter den göra nytta i många olika projekt på ett antal geografiska marknader, ofta i krävande miljöer.